Цель колледжа

Цель колледжа


Цель: Формирование общих и профессиональных компетенций средних медицинских работников через интеграцию современных педагогических и информационных технологий.
Задачи:
1.Работу педагогического коллектива направить на реализацию Закона Республики Казахстан «Об образовании», Государственных общеобязательных стандартов образования 2016 года по специальностям «Сестринское дело» «Лечебное дело», «Фармация», «Ортопедическая стоматология», «Лабораторная диагностика», Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулық" на 2016-2019 годы и Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг.
2.Удовлетворить потребности личности в получении качественного профессионального образования, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии;
3.Удовлетворить потребности общества в квалифицированных, конкурентоспособных специалистах по медицинским и фармацевтическим специальностям;
4.Повысить качество образования в соответствии с требованиями работадателей через реализацию модульно-компетентностного подхода в образовательном процессе.
5.Продолжить практику внедрения в образовательный процесс ИКТ и совершенствовать методику использования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР): электронных пособий, электронных курсов лекций, электронных учебников, мультимедийных программ, презентаций);
6.Качественно улучшить кадровое обеспечение учебного процесса путем совершенствования и развития системы повышения квалификации сотрудников, преподавателей.
7.Систематически использовать в образовательном процессе модель ПИК (проектор-интернет-компьютер)
8.Всесторонне развивать здоровьесберегающее образовательное пространство с целью сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса колледжа;
9.Пополнение материальной технической базы современным оборудованием и учебно-методическими пособиями;
10.Развивать систему социального партнерства с использованием элементов дуального обучения, удовлетворение запросов работодателей и потребителей образовательных услуг в качестве и содержании профессиональной подготовки;
11.Изучение потребностей рынка трудовых ресурсов с целью выявления возможных направлений подготовки, открытия новых специальностей.
12.Осуществлять мониторинг образовательных услуг для взрослого занятого на предприятиях города населения (переподготовка, повышение квалификации и т.д.);
13.Повышение престижа обучения в медицинском колледже.
14.Реализация единой методической цели колледжа «Формирование общих и профессиональных компетенций средних медицинских работников через интеграцию современных педагогических и информационных технологий».
Мақсаты: Заманауи педагогикалық және ақпараттық технологияларды сабақтастыру арқылы орта медициналық қызметкерлердің жалпы және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.
МІНДЕТТЕР: 1.Педагогикалық ұжым жұмысын ҚР «Білім туралы» Заңын жүзеге асыруға, «Медбикелік іс» «Емдеу ісі», «Фармация»., «Ортопедиялық стоматология», «Лабораториялық диагностика» мамандықтарын 2016 жылғы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартарын, ҚР Денсаулық сақтауды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» Мемлекеттік бағдарламасы және ҚР 2011 – 2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын орындауға бағыттау;
2.Жеке тұлғаның сапалы кәсіби білім алуындағы зияткерлік, мәдени, физикалық және адамгершілік даму қажеттіліктерін қанағаттандыру;
3.Қоғамның білікті, бәсекеге қабілетті орта медициналық білімі бар мамандарға деген қажеттілігін қанағаттандыру;
4.Жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес білім беру үрдісінде модульдік құзіреттілікті жүзеге асыру арқылы білім сапасын арттыру;
5.АКТ – ны оқу үрдісіне енгізу тәжірибесін жалғастыру және цифрлық білім беру ресурстарын: электронды құралдар, электронды дәрістер курстары, электронды оқулықтар, мультимедиалық бағдарламалар, презентацияларды қолдану әдістерін жетілдіру;
6.Қызметкерлер мен оқытушылардың біліктілігін жоғарылату жүйесін жетілдіру мен дамыту арқылы оқу үрдісін кадрлармен қамтамасыз етудің сапасын жақсарту.
7.Оқу үрдісіне ПИК (проектор – интернет – компьютер) моделін енгізу;
8.Колледждің білім беру үрдісіндегі барлық субъектілердің денсаулығын сақтау мен нығайту мақсатында білім берудің денсаулықты сақтау кеңістігін қалыптастыруды жан – жақты дамыту;
9.Материалдық – техникалық базаны заманауи жабдықтармен және оқу-әдістемелік құралдармен толықтыру;
10.Дуалды оқыту элементерін қолдана отырып әлеуметтік серіктестік жүйесін дамыту, жұмыс беруші мен білім алу қызметін тұтынушылардың кәсіби даярлыққа талабын сапалы және мазмұнды қанағаттандыру;
11.Даярлаудың мүмкін бағыттарын айқындау мен жаңа мамандықтарды ашу мақсатында еңбек ресурстарының сұраныс нарқын зерттеу;
12.Қала кәсіпорындарындағы ересек тұрғындар үшін білім берудің мониторингін (қайта даярлау, біліктілікті жоғарылату, т.б.) жүзеге асыру;
13.Медициналық колледжде білім алудың беделін көтеру;
14.«Заманауи педагогикалық және ақпараттық технологияларды сабақтастыру арқылы орта медициналық қызметкерлердің жалпы және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру» бірегей әдістемелік мақсатын жүзеге асыру.